ام آر آی آرتروگرافی روشی است برای برسی داخلی مفاصل بدن که با ترزیق ماده ی جاجب در مفصل با دستگاه ام آر آی صورت می گیرد

آرتروگرافی اندام دو نوع می باشد ، اندام فوقانی و اندام تحتانی
آرتروگرافی اندام فوقانی شامل مچ دست آرنج وشانه می باشد آرتروگرافی اندام تحتانی شامل آرتروگرافی مچ پا زانو ومفصل هیپ است .

۱- آرترو گرافی مچ دست :
برسی داخلی مچ دست با ترزیق ماده ی حاجب غیریونی به داخل کپسول مفصلی را آرتروگرافی مچ دست می نامند .

۲- آرتروگرافی آرنج :
مطالعه رادیولوژیک فضای مفصلی داخل ارنج با تزریق ماده حاجب محلول درآب غیرروغنی ارتروگرافی ارنج نامیده میشود.این روش نسبت به سایر مفاصل کمتر متداول است.

۳- آرتروگرافی مچ پا :
مطالعه ی رادیولوژیکی مفصل مچ پا با تزریق ماده ی کنتراست زا را میگویند که به روشهایی که در مراحل ارتروگرافی اندام فوقانی گفته شد انجام میشود.

۴- آرتروگرافی زانو :
مطالعه ی پرتوشناختی مفصل زانو با تزریق ماده ی حاجب را آرتروگرافی زانو میگویند.

۵- آرتروگرافی مفصل ران :
مطاله ی رادیولوژیکی مفصل ران با ترزیق ماده ی حاجب محلول درآب غیر یونی

که اغلب به روش کنتراست ساده صورت می گیرد را آرتروگرافی هیپ می گویند.

نحوه انجام آزمایش :
ابتدا بصورت AP با چرخش به داخل وخارج بازو ونمای آگزیال
بیمار روی تخت قرار گرفته وعضلات را شل کرده

بازوی مورد نظر با ابداکسیون از تنه دور شده و تا حد امکان به خارج می چرخد .

ضدعفونی کردن مفصل شانه
سوزن ترزیقی نازک وظریف ودارای برش کوتاه است

که سطح آنرا با Noracaine ،۱% آغشته کردیم تا مسیر محل ترزیق بی حس شده وبدون درد باشد .
حدود ۶-۸ میلی لیتر بسته به حجم وظرفیت ماده ی کنتراست زا ترزیق می شود

در صورت دابل کنتراست بودن ،۳-۵ میلی لیتر همراه با ۱۵ سانتی متر مکعب هوا در محل موردمورد نظر ترزیق می شود.

تمامی این مراحل با کمک دسگاه سی تی اسکن کولتی اسلایس و یا رادیوگرافی نجام می شود

 مرحله آخر تحت دستگاه MRI مورد برسی قرار می گیرد.